Pogoji nagradne igre

"MEDISANA 40 JUBILEJ"

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri
»MEDISANA 40 JUBILEJ«
1. ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre z nazivom »MEDISANA 40 JUBILEJ« (v nadaljevanju Igra) organizira in
izvaja
Media-Impeks d.o.o., matična številka: 2256908, s sedežem na
naslovu Kicar 11g, 2250 Ptuj in poslovno enoto Slovenja vas 6b, 2288 Hajdina, davčna številka: SI
64883035, e-mail: mi@media-impex.com (v nadaljevanju Organizator).
2. NAMEN
Namen nagradne igre je promocija izdelkov MEDISANA na spletni strani podjetja Media-Impeks
d.o.o., prodajalnah založenih z izdelki Medisana in na Facebooku.
https://www.facebook.com/Media-Impex (v nadaljevanju Facebook
stran Media-Impex).
3. PRAVICA DO SODELOVANJA
Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji.
V nagradni igri ne smejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Media-Impeks d.o.., ki
kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti
udeleženec nagradne igre. Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik izpolniti obrazec za sodelovanje na spletni strani podjetja
Media-Impeks d.o.o.
V nagradni igri lahko sodelujejo le osebe z lastnim profilom (ne smejo sodelovati s profilom
druge osebe npr. sorodnika, otroka…), sicer bodo izločene iz žrebanja.
4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra bo potekala od dne 15.9.2022 do dne 31.12.2022 do 23:59 ure. Žrebanje in
objava nagrajencev bo dne 5.1. 2023.
5. PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre
in s Politiko zasebnosti podjetja Media-impeks d.o.o. ter ju tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V
primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh
morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično
tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
6. NAGRADNI SKLAD
V nagradnem skladu je 7 izdelkov znamke Medisana od vsakega po 3 komadi. Skupaj torej 21 nagrad.
Izžrebano bo 21 udeležencev nagradne igre. Po vrsti glede na vrednost izdelkov od 1 do 21.(Prve 3
nagrade – izdelki največje vrednosti, sledijo: druge 3 nagrade, sledijo tretje 3 nagrade, sledijo četrte 3
nagrade, sledijo pete 3 nagrade, sledijo šeste 3 nagrade in sledijo sedme 3 nagrade z najnižjo
vrednostjo).
Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so ustrezno izpolnili obrazec za sodelovanje, ki ga
je Organizator zastavil na svoji spletni strani.
7. ŽREBANJE NAGRAJENCA
Žrebanje nagrajenca izvede Organizator in sicer dne 5.1.2023. Žrebanje nagrad se
izvede po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so se prijavili v določenem
časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje
možnost vnaprejšnje določitve rezultatov.
Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija
dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.
8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA
Nagrajenci bodo najkasneje teden dni po zaključku nagradne igre obveščeni o izidu žrebanja v
obliki javne razglasitve rezultatov na spletni strani podjetja Media-Impeks d.o.o. in na Facebook
strani Media-Impex.
Nagrajenec mora po SMS-u – sporočilu na telefon potrditi pripravljenost za prevzem nagrade v
roku treh dni po prejemu obvestila o izidu žreba. V primeru prejema obvestila po preteku
tridnevnega roka, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti in lahko določi drugega
nagrajenca. V svojem zasebnem sporočilu mora sodelujoči navesti naslednje podatke: svoje
ime in priimek, naslov bivanja in telefonsko številko. Organizator ne prevzema odgovornosti v
primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova
elektronske pošte ali napačnih imen.
Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v
sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih
žrebanja oz. prevzema nagrade.
Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh pravil ni mogoče.
9. PREVZEM NAGRADE
Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti najkasneje v roku do 45 dni na dom.
10. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI
Izplačilo nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava nagrade ni mogoča.
11. PREKINITEV IGRE ALI SPREMEMBA SPLOŠNIH DOLOČIL
Organizator lahko Igro kadarkoli prekine ali spremeni splošne pogoje nagradne igre, o čemer
na primeren način obvesti sodelujoče v nagradni igri.
12. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje aplikacije, spletne strani in/ali družabnega omrežja Facebook, ki je posledica izpada
omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko
začasno motile uporabo aplikacije,
– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere
organizator nima vpliva,
– sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade,
– tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s
tehničnimi težavami pri vzdrževanju Facebook strani Media-Impex in pri uporabi Igre, v
primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja,
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji
sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz
sodelovanja v nagradni igri.
13. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke
podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s
Politiko zasebnosti podjetja Media-Impeks d.o.o. in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih
podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR), in sicer zgolj za namen izvedbe te nagradne
igre in jih v ta namen hrani še 30 dni po zaključku nagradne igre, osebne podatke nagrajenca
pa v skladu z določili davčnih predpisov.
14. DRUGE DOLOČBE
S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh
Pogojev.
Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način
sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Facebooka. Facebook nima nikakršne
odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s
strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igri, se predložijo Organizatorju.
Če ni v teh Pogojih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njihovega
sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo
nagrade krije Organizator. Udeleženec lahko pridobi informacije o morebitnih stroških za
internetno povezavo ter o naročniškem načrtu udeleženca.
Pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.media-impex.com/nagradna-igra, kjer so
dostopni v celotnem obdobju trajanja Igre, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in
razmnoževanje.
Stran Igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami,
logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je
predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane
osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z
veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z
zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja.
V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje
zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje.
V Ptuju, 14. 9. 2022 Media-Impeks d.o.o.

Naše storitve

Media Impeks je vaš partner v distribuciji izdelkov. Nudimo tudi servis izdelkov in 24 urno podporo kupcem.

Distribucijska mreža

Distribucijski center

Servisna točka

24 urna podpora

sl_SISlovenian